Privacyverklaring

Chubb Limited en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk Chubb) zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze websites (“Websites”) en de gebruikers van onze mobiele applicaties (“Apps”). Het is belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe we Persoonsgegevens (zoals hieronder omschreven) verzamelen, gebruiken en delen. Chubb heeft technische, administratieve en fysieke maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens die we mogelijk verzamelen te beschermen.

Deze Privacyverklaring beschrijft onze praktijken met betrekking tot Persoonsgegevens die worden verzameld via de Websites en Apps, tenzij er een aparte privacyverklaring is voor een bepaalde website of mobiele applicatie.

Chubb heeft een aparte Algemene privacyverklaring voor de Persoonsgegevens die Chubb mogelijk verzamelt en verwerkt buiten de Websites en Apps. Indien je via deze Website solliciteert naar een baan, valt het gebruik door Chubb van de Persoonsgegevens die je verstrekt via het Vacatures-onderdeel onder de Privacyverklaring voor sollicitanten van Chubb die je vindt in dat Vacatures-onderdeel, en niet onder deze Privacyverklaring. Chubb kan cookies en andere volgtechnologieën gebruiken op haar Websites and Apps; raadpleeg ons Cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelt Chubb? Hoe verzamelt Chubb dergelijke persoonsgegevens?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden. Chubb verzamelt, gebruikt en verwerkt je Persoonsgegevens om je diensten, producten of informatie waar je om vraagt te verschaffen.

De verzameling van Persoonsgegevens zal transparant zijn voor jou en je zult de mogelijkheid hebben om te beslissen of je de gegevens wel of niet wilt geven. Als je ervoor kiest de Persoonsgegevens waarom wordt gevraagd niet te verschaffen, is Chubb mogelijk niet in staat om de transactie te voltooien of de door jou gevraagde informatie, diensten of producten te leveren.

Chubb verzamelt gegevens, waaronder Persoonsgegevens, vanaf het moment dat je een formulier of aanvraag indient of een product bij Chubb registreert, zoals: naam, fysiek adres, het bedrijf waarvoor je werkt, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer en andere Persoonsgegevens die je Chubb verschaft. Chubb kan je vragen gegevens te verschaffen over het product dat je registreert (bijv. apparaat-ID’s) of de persoon/het bedrijf dat het onderhoudt of heeft geïnstalleerd.

Chubb kan ook gegevens verzamelen via jou  gebruik van onze Websites of Apps, zoals apparaat-ID’s, IP-adres, logbestanden en locatiegegevens. Zie “Hoe gebruikt Chubb cookies of andere volgtechnologieën?” verderop voor meer informatie.

Jouw mobiele en internetproviders kunnen een conflicterend standpunt of beleid hebben over/voor privacy waardoor het hun is toegestaan jou  Persoonsgegevens vast te leggen, te gebruiken en/of te bewaren wanneer je de Websites bezoekt of de Apps gebruikt, maar Chubb is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de wijze waarop andere partijen jou  Persoonsgegevens kunnen verzamelen wanneer je de Websites of Apps gebruikt.

Waarom verzamelt Chubb jou  Persoonsgegevens?

Ons doel bij het verzamelen van deze gegevens is om aangepaste diensten en inhoud te verschaffen die relevant is voor jou  specifieke behoeften en interesses. Jouw gegevens kunnen door Chubb worden gebruikt om onze contractuele verplichtingen uit te voeren, om je als gebruiker te verifiëren, om je toegang te geven tot bepaalde gedeelten van onze Website, Apps of sociale mediasites of om je in staat te stellen te solliciteren naar een baan bij Chubb.

Ons gebruik van jouw Persoonsgegevens is altijd uitsluitend voor legitieme zakelijke belangen, afgezien van gebruik ter ondersteuning van een contract met je of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Persoonsgegevens die worden verzameld op de Websites of Apps kunnen gebruikt worden om:

Basale bedrijfsactiviteiten uit te voeren zoals communicatie met klanten en bedrijfsplanning; Diensten te verschaffen aan investeerders;

 • Aangevraagde informatie, artikelen of diensten te verschaffen;
 • Op een aanvraag van je te reageren of een door je ingezonden formulier verder te behandelen;
 • Reclame te maken voor producten, diensten, promoties en evenementen met betrekking tot Chubb;
 • Onze producten, diensten, Websites en Apps te verbeteren;
 • Jouw identiteit te verifiëren om de veiligheid te garanderen voor een van de andere doeleinden die hier worden vermeld;
 • Jouw gedrag op onze Website en Apps te analyseren;
 • Te voldoen aan een legitiem juridisch verzoek van rechtshandhavingsinstanties of andere regelgevende overheidsinstanties;
 • Jouw locatiegegevens te verkrijgen om de gevraagde informatie of diensten te kunnen leveren;
 • Te beschermen tegen fraude of onderzoek te doen naar vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • Nieuw aanbod te ontwikkelen, de kwaliteit van onze producten te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren, en toekomstige inhoud beter voor te bereiden op basis van jou  interesses en die van onze algemene gebruikerspopulatie; of
 • Onderzoeken uit te voeren om de naleving van wettelijke verplichtingen te verzekeren.

Waar worden Persoonsgegevens opgeslagen?

Omdat Chubb een wereldwijd bedrijf is met vestigingen in veel verschillende landen kunnen wij jou  gegevens overdragen van de ene juridische entiteit naar de andere of van het ene land naar het andere binnen Chubb om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Deze landen omvatten op zijn minst de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada en andere landen, waaronder enkele in Azië. Wij zullen jouw Persoonsgegevens overdragen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Chubb vertrouwt op de beschikbare juridische mechanismen om de juridische overdracht van Persoonsgegevens over de grens mogelijk te maken. Voor zover Chubb zich baseert op de Modelcontractbepalingen (ook Modelclausules genoemd) of Bindende bedrijfsregels voor de goedkeuring van overdracht, zal Chubb aan die vereisten voldoen, met inbegrip van wanneer er wellicht een conflict bestaat tussen deze vereisten en deze Privacyverklaring.

Gebruikt Chubb jou  Persoonsgegevens om contact met je op te nemen?

Chubb kan de door je verstrekte Persoonsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen over producten, diensten, promoties, speciale aanbiedingen, enquêtes en andere informatie die voor je van belang kan zijn. Indien je dergelijke berichten liever niet ontvangt, kun je de “unsubscribe”-functie [uitschrijven] op de Websites of Apps gebruiken, of ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected]

Chubb zorgt ervoor dat alle marketingcommunicatie die elektronisch wordt verzonden je een eenvoudige methode biedt om je af te melden of uit te schrijven. Als je zich afmeldt voor marketingcommunicatie kan je communicatie blijven ontvangen over jou  rekening of transacties bij ons.

Wij zullen jou  Persoonsgegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen in antwoord op een rechtstreekse vraag of indien je zich inschrijft om mededelingen te ontvangen op één van de Websites, zoals het gedeelte Investeerders, indien beschikbaar.

Deelt Chubb de door het bedrijf verzamelde informatie met derden?

Chubb kan jou  Persoonsgegevens delen met aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, zoals ondernemingen waarin Chubb zeggenschap heeft, door middel van direct of indirect eigendom, voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Daarnaast kan Chubb toegang verlenen tot Persoonsgegevens of deze op basis van noodzakelijkheid delen met derde partijen, zoals vertrouwde dienstverleners, adviseurs en aannemers die de toegang hebben tot Chubb-faciliteiten en -systemen of die diensten verlenen aan Chubb, en aan overheidsinstellingen en anderen, zoals vereist door de wet. Chubb deelt jou  Persoonsgegevens buiten Chubb uitsluitend met:

dienstverleners, dealers, distributeurs, vertegenwoordigers of aannemers die Chubb in dienst heeft genomen om namens ons diensten te verlenen. Chubb deelt jou  Persoonsgegevens alleen met derde partijen bij wie Chubb het gebruik of de openbaarmaking van de gegevens contractueel heeft beperkt, behalve voor zover dit nodig is om namens ons diensten uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten;

 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het voldoen aan belasting- en regelgevingsverplichtingen, het delen van gegevens met vakbonden en ondernemingsraden, en het reageren op een gerechtelijke procedure of een legitiem juridisch verzoek van rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • Verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten te onderzoeken;
 • Fysieke schade of financieel verlies te voorkomen; of
 • De verkoop of overdracht van al of een deel van onze activiteiten of activa te ondersteunen (inclusief door faillissement).

Jouw Persoonsgegevens worden ook bijgehouden en verwerkt door onze dienstverleners in de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Azië en in andere rechtsgebieden, binnen een passend wettelijk en contractueel kader.

Hoe beveiligt Chubb Persoonsgegevens?

Chubb zet zich in om de veiligheid en integriteit van Persoonsgegevens te waarborgen. Chubb heeft redelijke fysieke, technische en administratieve procedures om jou  Persoonsgegevens te beschermen. Gezien de aard van de internetcommunicatie kunnen wij echter niet garanderen of waarborgen dat jou  overdracht naar ons veilig is.

Hoe lang bewaren wij jou  Persoonsgegevens?

De Persoonsgegevens die je aan Chubb verstrekt worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, rekening houdend met onze noodzaak om te voldoen aan contractuele verplichtingen, problemen met de klantenservice op te lossen, te voldoen aan wettelijke vereisten en nieuwe of verbeterde producten en diensten aan gebruikers aan te bieden. Dit betekent dat wij jou  Persoonsgegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren nadat je bent gestopt met het gebruik van de Websites of Apps van Chubb. Na deze periode worden jou  Persoonsgegevens onder voorafgaande kennis verwijderd van alle systemen van Chubb.

Hoe kan je jouw gegevens beheerd door Chubb aanpassen, wijzigen of verwijderen?

Je kan te allen tijde een verzoek indienen voor het verkrijgen van toegang tot, het bijwerken, aanpassen, wijzigen of verwijderen van jouw Persoonsgegevens. Chubb zal redelijke inspanningen leveren om jouw Persoonsgegevens tijdig bij te werken en/of te verwijderen. Teneinde de privacy en de veiligheid van de gebruiker te beschermen, neemt Chubb de nodige stappen om de identiteit van de gebruiker te controleren alvorens verzoeken tot toegang of wijzigingen door te voeren. Voor het verkrijgen van toegang tot, bijwerken, aanpassen, wijzigen of verwijderen van Persoonsgegevens, of in geval van vragen of eventuele bezorgdheden aangaande gegevensbescherming en privacy, kan je een e-mail sturen naar [email protected] Met sommige van onze Websites, Apps, en socialemedia-accounts kan je direct wijzigingen doorvoeren op de site, zonder contact te hoeven opnemen met Chubb.

Wij wijzen je er op dat wij je graag helpen bij het beschermen van jouw Persoonsgegevens, maar dat het wel jouw eigen verantwoordelijk is om jouw wachtwoorden en overige toegangsgegevens van anderen te beschermen.

Wat moet je weten over de koppelingen van derden die op deze Website kunnen verschijnen?

In bepaalde gevallen kan Chubb links naar sites aanbieden die niet door Chubb worden beheerd. Chubb zal redelijke inspanningen leveren hier melding van te maken. Chubb beheert dergelijke websites van derden echter niet en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de praktijken met betrekking tot de privacy van andere websites. Deze Privacyverklaring heeft geen beheer over gegevens over je die door deren zijn verzameld.

 

Hoe gebruikt Chubb cookies of andere volgtechnologieën?

Cookies

Chubb kan gebruik maken van cookies op deze Website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden naar computers van gebruikers. We gebruiken cookies om de Website in staat te stellen terugkerende gebruikers te herkennen, de toegang van gebruikers tot de Website te vergemakkelijken, en de Website in staat te stellen geaggregeerde gegevens te verzamelen die inhoudelijke verbeteringen mogelijk maken. Cookies beschadigen de computers of bestanden van gebruikers niet. Als je niet wilt dat cookies toegankelijk zijn voor deze of een andere Website van Chubb, dient je de instellingen van jouw browserprogramma aan te passen om het gebruik van cookies te weigeren of uit te schakelen. Het weigeren of uitschakelen van cookies of soortgelijke technologie kan echter de toegang tot een deel van onze inhoud of het gebruik van sommige functies op de Website verhinderen. Chubb kan ook gebruik maken van cookies en soortgelijke technologie die door een van onze bedrijfs- of reclamepartners is geplaatst om Chubb in staat te stellen te weten te komen welke advertenties gebruikers naar onze Website brengen.

Daarnaast houdt Chubb toezicht op patronen van gebruikersverkeer op haar websites, op basis van de domeinnaam van een gebruiker, het browsertype, de datum en tijd van toegang en bekeken pagina’s. Onze Webservers verzamelen de domeinnamen maar niet de e-mailadressen van bezoekers. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoekers van onze Website te meten en om op basis van de hoeveelheid verkeer naar bepaalde gebieden te bepalen welke gebieden van de Website gebruikers nuttig vinden. Chubb gebruikt deze informatie om de ervaring van gebruikers op de Website te verbeteren en om toekomstige inhoud beter te laten aansluiten op de interesses van gebruikers.

Webbakens

Deze website kan ook gebruik maken van webbakens. Een webbaken is gewoonlijk een pixel op een Website die kan worden gebruikt om bij te houden of een gebruiker een bepaalde website heeft bezocht, zodat gerichte reclame geleverd kan worden. Webbakens worden gebruikt in combinatie met cookies, wat betekent dat, als je de cookies van jou  browser uitschakelt, de webbakens jou  activiteit niet zullen kunnen volgen. Het webbaken telt nog steeds als een websitebezoek, maar jou  unieke informatie wordt niet vastgelegd.

De informatie die door webbakens wordt verzameld, kan informatie over het IP-adres bevatten (zie hieronder). Informatie van webbakens wordt ook gebruikt voor:

 • Reclame en e-mailcontrole, en rapportage;
 • Personalisatie;
 • Rapportage over websiteverkeer; en
 • Unieke bezoekersaantallen.

IP-adressen

Een Internet Protocol (IP)-adres is een nummer dat door computers op het netwerk wordt gebruikt om jouw computer te identificeren telkens wanneer je je aanmeldt op het internet.

Chubb kan deze IP-adressen verzamelen en bewaren om onder andere:

 • De veiligheid en beveiliging van de Website te onderhouden;
 • De toegang tot onze Websites te beperken tot bepaalde gebruikers;
 • Technische problemen op te lossen; en
 • Beter te begrijpen hoe Chubb-websites worden gebruikt.

Logbestanden

Chubb (of een derde namens Chubb) kan informatie verzamelen in de vorm van logbestanden waarin de activiteiten van de Website en de statistieken over de gewoontes van de websitegebruikers worden vastgelegd.

Logbestanden worden alleen voor interne doeleinden gebruikt. Door gebruik te maken van logbestanden kan Chubb haar Websites en applicaties voortdurend verbeteren en aanpassen.

De vermeldingen helpen ons bij het verzamelen van onder andere:

 • Interne marketing en demografisch onderzoek;
 • Het type browser en het besturingssysteem van een gebruiker;
 • Informatie over een gebruikerssessie (zoals de URL, de datum en het tijdstip waarop onze Website werd bezocht en welke pagina’s en hoe lang er op onze Website werden bekeken); en
 • Andere soortgelijke navigatie- of klikstroomgegevens.

Informatie van het sociale netwerk

Informatie van het sociale netwerk is alle informatie waarvan je toestaat dat een sociaal netwerk van een derde partij wordt gedeeld met externe applicatieontwikkelaars zoals Chubb. Informatie van het sociale netwerk omvat alle informatie die deel uitmaakt van jou  profiel op een sociaal netwerk van een derde partij. Een dergelijk sociaal netwerk kan Twitter, Facebook, Google+ omvatten, maar is daar niet toe beperkt.

Om te weten te komen hoe jouw informatie van een sociaal netwerk door ons (of andere externe applicatieontwikkelaars) kan worden verkregen, gaat je naar de instellingenpagina van het betreffende sociale netwerk. Bovendien bevestigt je dat wij jouw Persoonsgegevens mogen gebruiken om informatie te matchen met een sociaal netwerk voor reclamedoeleinden.

Chubb kan geen garanties geven over de veiligheid van gegevens die je deelt met derden, met inbegrip van informatie die je deelt met sociale media-sites.

Hoe mag Chubb locatiegegevens gebruiken?

Chubb is een wereldwijde leverancier van brandbeveiligings- en veiligheidsdiensten. Hieronder vind je enkele voorbeelden van wanneer locatiegegevens kunnen worden opgevraagd om een aantal van de diensten te leveren die Chubb te bieden heeft:

Om de mogelijkheden van gebouwproducten te verbeteren, zoals het gebruik van jouw locatiegegevens in een van onze gebouwen om de ventilatie, verwarming en koeling dynamisch aan te passen, de verlichting aan of uit te schakelen of deuren te ontgrendelen;

 • Om, als je een bezoeker of een werknemer op ons hoofdkantoor bent, jouw locatiegegevens te gebruiken om de dichtstbijzijnde printer of vergaderzaal te lokaliseren, zodat je een verbeterde ervaring op ons hoofdkantoor krijgt;
 • Om te bepalen welke onderhoudstechnicus het dichtst in de buurt is van een onderhoudsoproep.

Daarnaast kan Chubb locatiegegevens gebruiken voor locatie- en/of tijdregistratiedoeleinden voor werknemers of aannemers.

In al deze gevallen zal Chubb toestemming vragen om jouw locatiegegevens te verzamelen, zodat het verzamelen van deze gegevens voor je transparant is. je heeft de mogelijkheid om te beslissen of je jouw locatiegegevens al dan niet verstrekt. Als je ervoor kiest om jouw locatiegegevens niet te verstrekken, kan het zijn dat Chubb niet in staat is om de gevraagde dienst te leveren of de gevraagde transactie te voltooien.

Welke aanvullende informatie moeten specifieke gebruikers weten?

Ouders, voogden en kinderen: Onze Apps en Websites zijn bedoeld voor bezoekers die ten minste 18 jaar oud zijn, of meerderjarig in het rechtsgebied waar zij woonachtig zijn. Chubb verzamelt niet bewust gegevens van, of brengt niet bewust producten of diensten op de markt voor kinderen. Als je niet voldoet aan de hierboven vermelde leeftijdsvereisten, voer dan jou  Persoonsgegevens niet in op deze of andere Chubb Websites of Apps.

Gebruikers uit de Europese Unie en andere landen met privacywetgeving:

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij jou  nationale of regionale gegevensbeschermingsautoriteit, ook bekend onder de naam toezichthoudende autoriteit. Je hebt ook het recht om: (i) te verzoeken om toegang tot en correctie of verwijdering van jouw Persoonsgegevens; (ii) beperkingen op te leggen aan; of (iii) bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens, en onder bepaalde omstandigheden de overdraagbaarheid van gegevens te vragen. Om contact op te nemen met Chubb over een verzoek tot toegang, correctie, wissen, bezwaar of om beperkingen op te leggen of overdraagbaarheid te verzoeken, kun je de contactmethoden gebruiken die aan het einde van deze verklaring zijn aangegeven

Gebruikers uit de Verenigde Staten: Chubb verzamelt geen burgerservicenummers via haar Websites.

Hoe kan Chubb deze Privacyverklaring wijzigen?

Wanneer Chubb haar Websites en Apps uitbreidt en verbetert, of wanneer de wettelijke voorschriften veranderen, is het mogelijk dat we deze Privacyverkaring moeten bijwerken. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken voor eventuele wijzigingen. De datum van de laatste versie wordt onderaan de verklaring vermeld.

Hoe kan je contact opnemen met Chubb?

Als je opmerkingen of vragen heeft of als er andere dingen zijn die we kunnen doen om de waarde van deze Websites te maximaliseren, kan je een e-mail sturen naar de webmaster van Chubb.

Als je toegang wilt krijgen tot jou  Persoonsgegevens, deze wilt corrigeren, bijwerken of wissen, of als je vragen hebt over de privacypraktijken van Chubb in het algemeen of een klacht wilt indienen, kan je een e-mail sturen naar [email protected]

In het geval dat je zich in een land bevindt dat onder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming valt en je contact wilt opnemen met de lokale functionaris voor gegevensbescherming, geef dit dan aan in jouwmail, dan zal jou  aanvraag naar de juiste persoon worden doorverwezen. Als je zich wilt afmelden voor het delen van jou  Persoonsgegevens met ons of als je wilt dat jouw Persoonsgegevens worden verwijderd, klik dan op de volgende link.

Laatst bijgewerkt: 22 december 2021