Privacyverklaring

Website privacybeleid

 

Chubb Limited en haar dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen (gezamenlijk, “Chubb”) stellen alles in het werk om de privacy van bezoekers van onze websites (”Websites”) en gebruikers van onze mobiele applicaties (“Apps”) te beschermen. Het is belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe we Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Het Privacybeleid (“Beleid”) is opgesteld om u te helpen informatie te bekomen over onze privacypraktijken en om u uw privacykeuzes te helpen begrijpen wanneer u gebruik maakt van onze Websites en Apps.

“Onze”, “ons”, “wij” of “Chubb” in dit Beleid verwijzen naar Chubb Limited en haar opererende ondernemingen, indien van toepassing. In het kader van de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming fungeert Chubb Limited als databeheerder die verantwoordelijk is voor hoe en waarom uw persoongegevens verwerkt worden wanneer u onze Websites bezoekt.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Chubb? Hoe verzamelt Chubb dergelijke persoonsgegevens?

“Persoonsgegevens” is informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon geïdentificeerd wordt of kan worden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Het kan hierbij gaan om uw naam, postadres, de onderneming waarvoor u werkt, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van de voorkeuren waarop u met ons wenst te communiceren, uw opmerkingen en vragen en technische informatie van de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of product waarvoor u zich registreert (vb. een apparaatidentificatie) of de persoon/ onderneming die dit heeft geïnstalleerd of onderhoudt. Chubb verzamelt, gebruikt en verwerkt uw Persoonsgegevens wanneer u een formulier of verzoek indient, of een product bij ons registreert om u meer informatie te verstrekken over de diensten en producten van Chubb.

De verzameling van Persoonsgegevens zal transparant zijn voor u, en u zult de mogelijkheid hebben om te beslissen deze al dan niet te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat Chubb, indien u ervoor kiest de gevraagde Persoonsgegevens niet te verstrekken, mogelijk u de informatie en/of diensten of producten niet kan bieden die u heeft gevraagd.

Chubb kan ook bepaalde Persoonsgegevens verzamelen door uw gebruik van onze websites of apps, zoals apparaatidentificatie, IP-adressen en logbestanden. Voor meer informatie over “Hoe maakt Chubb gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën?” zie hieronder.

Dit Beleid is van toepassing op alle informatie die we over u verzamelen, de informatie die we rechtstreeks van u verzamelen, informatie die we automatisch verzamelen, informatie die we verzamelen via onze Websites, Apps en informatie die we verzamelen van derden.

U kunt keuzes maken met betrekking tot de technologie die u gebruikt en de gegevens die u deelt. Wanneer we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. We moeten eveneens persoonsgegevens wettelijk verzamelen of een contract met u aangaan of uitvoeren en indien u geen gegevens verstrekt, zullen we geen contract kunnen aangaan; of indien dit verband houdt met een bestaand product dat u gebruikt, kunnen we dit opschorten of annuleren. We zullen u tijdig verwittigen indien dit het geval.

  

Waarom verzamelt Chubb uw persoonsgegevens?

 

Doel Informatie Rechtvaardiging
Om u de gevraagde informatie te verstrekken en u antwoorden te geven op uw vragen, waaronder u leiden naar de passende Chubb website. Aard van verzoek, gebied van Chubb, klantnummer, (indien bestaande klant), contactinformatie, berichtinhoud en IP-adres Legitiem belang
Om uw bestelling voor onze producten en/of diensten te verwerken en te leveren.

 

Contactinformatie, verzend- of leveringsadres, en inhoud Uitvoering van een contract
Reageren op uw aanvraag of uw ingediend formulier verder verwerken

 

Aard van verzoek, gebied van Chubb, klantnummer, (indien bestaande klant), contactinformatie, berichtinhoud en IP-adres Legitiem belang
Uw gedrag op onze Website en Apps analyseren om onze producten, diensten, Websites en Apps te verbeteren Ip-adres, [logbestanden] Legitiem belang;

Toestemming (waar uw toestemming wettelijk vereist is)

Reageren op een wettige, juridische aanvraag van wetshandhavers or andere overheidsinstanties Contactinformatie Naleving van wettelijke verplichtingen
Onderzoeken uitvoeren om de naleving van juridische verplichtingen te waarborgen, en deze na te leven. Contactinformatie Naleving van wettelijke verplichtingen

 

Waar we vertrouwen op legitieme belangen als wettelijke grondslag, hebben we uw rechten en vrijheden afgewogen tegen uw belangen en die van derden en hebben we vastgesteld dat uw rechten niet worden geschonden. Het legitieme belang bestaat erin dat uw persoonsgegevens verwerkt worden voor uw eigen belangen of voor de belangen van derden. Dit kunnen commerciële belangen, individuele belangen of bredere maatschappelijke belangen zijn.

 

Waar worden Persoonsgegevens bewaard?

Omdat Chubb een wereldwijde onderneming is met locaties in veel verschillende landen, kunnen uw Persoonsgegevens overgedragen worden naar, opgeslagen worden in en/of toegankelijk zijn vanaf andere landen dan uw eigen land om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken.  De landen waarnaar uw gegevens overgemaakt kunnen worden, omvatten de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, China, Hong Kong, Macau, Singapore, India,Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten.

Dit betekent dat, als u gevestigd bent in de EER of in het VK, dan zullen de persoonsgegevens die we over u verwerken, overgemaakt worden naar, bewaard worden in, een bestemming buiten de EER of het VK (indien van toepassing).   Ze kunnen ook verwerkt worden door medewerkers buiten de EER of het VK (indien van toepassing) die voor ons werken, de ondernemingen van onze groep of onze externe dienstverleners.  Als u buiten de EER of het VK gevestigd bent, dan zullen de persoonsgegevens die we over u verwerken, overgemaakt worden naar, bewaard worden in, een bestemming buiten het rechtsgebied waar u zich bevindt.

We zullen uw Persoonsgegevens overmaken in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten, waaronder, indien nodig, het aangaan van standaard contractbepalingen (of equivalente maatregelen) met de buitenlandse entiteit die de persoonsgegevens ontvangt en uitsluitend in zoverre dat nodig is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens verzameld worden, zoals hierboven uiteengezet.  Indien u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme waarvan wij gebruik maken wanneer we uw Persoonsgegevens overmaken buiten de EER en/of het VK (of indien u zich buiten de EER en/of het VK bevindt, buiten het rechtsgebied waarin u zich gevestigd heeft), gelieve ons te contacteren door middel van onderstaande gegevens.

 

Maakt Chubb gebruik van Persoonsgegevens om u te contacteren?

Indien u uw toestemming heeft gegeven om marketingcommunicatie te ontvangen, kan Chubb Persoonsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken om u te contacteren over producten, diensten, promoties, speciale aanbiedingen, enquêtes en andere informatie die van belang kan zijn voor u. Indien u dergelijke communicatie in de toekomst niet wenst te ontvangen, gelieve dan op de afmeldlink te klikken in elke communicatie die verstuurd wordt, of laat dit aan ons weten door een e-mail te sturen naar [email protected]. Anders kunt u ook op de afmeldlink klikken in alle marketingcommunicatie via elektronische weg door Chubb wordt verstuurd. Houd er rekening mee dat u, indien u zich afmeldt bij marketingcommunicatie, non-marketing communicatie blijft ontvangen over uw account of uw transacties bij ons.

We zullen ook gebruik maken van uw Persoonsgegevens om u te contacteren als reactie op een rechtstreekse vraag of indien u zich aangemeld heeft om communicatie te ontvangen op een van de Websites zoals bijvoorbeeld de investeerderspagina, indien beschikbaar.

 

Deelt Chubb de informatie die verzameld werd, met derden?

Chubb kan uw Persoonsgegevens delen met aangesloten maatschappijen en dochterondernemingen binnen de Chubb groep voor de doeleinden die in bovenstaande tabel worden weergegeven. Uw Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met het moederbedrijf van Chubb, Api Group, een vennootschap met maatschappelijke zetel te 1100 Old Highway 8, NW, New Brighton, Minnesota, Verenigde Staten.

Daarbij zal Chubb toegang bieden tot of persoonsgevens delen met derden op basis van noodzaak, waaronder vertrouwde dienstverleners, consultants en onderaannemers die toegang gekregen hebben tot de faciliteiten en systemen van Chubb of die diensten verlenen aan Chubb en met overheidsinstanties en anderen zoals vereist door de wet.

Chubb kan Persoonsgegevens delen met dergelijke derden omwille van de volgende doeleinden:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Chubb, inclusief het voldoen aan fiscale en regelgevende verplichtingen, waarbij gegevens worden gedeeld met vakbonden en ondernemingsraden en om te reageren op gerechtelijke procedures of een legitiem juridisch verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere regelgevende overheidsinstanties.
 • om verdachte of om daadwerkelijk illegale activiteiten te onderzoeken;
 • om lichamelijke letsels of financiële verliezen te voorkomen;
 • om webanalyses uit te voeren op gebruikersinteracties met onze Website en Apps om onze producten en diensten te verbeteren; of
 • om de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze zaken of activiteiten (onder andere via faillissement) te ondersteunen.

We eisen van externe dienstverleners dat ze de beveiliging van de Persoonsgegevens die ze in onze naam verwerken, respecteren en we staan hen alleen toe uw Persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Uw Persoonsgegeven zullen ook beheerd en verwerkt worden door onze dienstverleners in de Verenigde Staten, in de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, de Verenigde Arabische Emiraten, Azië en andere rechtsgebieden binnen een passend wettelijk en contractueel kader, met inbegrip van (indien van toepassing) de mechanismen voor gegevensoverdracht die vereist zijn door toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals hierboven vermeld.

 

Hoe beveiligt Chubb persoonsgegevens?

Chubb streeft ernaar de veiligheid en integriteit van Persoonsgegevens te waarborgen. Chubb heeft passende fysieke, technische en administratieve procedures geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen wanneer ze zijn opgeslagen in de Chubb systemen. Echter, vanwege het inherente open karakter van het Internet als een wereldwijd open communicatiemedium, kunnen we niet garanderen dat de overdracht van Persoonsgegevens aan ons volledig veilig is.

 

Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens alleen zolang nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en voor zover toegestaan door de toepasbare wetgeving, waaronder de doeleinden om te voldoen aan alle relevante wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. We kunnen uw Persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren in geval van een klacht of als redelijkerwijze aangenomen kan worden dat er kans is op geschillen met betrekking tot onze relatie met u.

Om te bepalen wat de toepasselijke bewaartermijn is voor Persoonsgegevens, houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasbare wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden van de verzameling en/of verwerking, zullen ze verwijderd, gearchiveerd of anderszins gewist worden indien van toepassing.

Uw rechten – Hoe kunt u uw informatie die bewaard wordt door Chubb corrigeren, wijzigen of verwijderen?

a) Voor gebruikers die niet gevestigd zijn in de EER of het V.K.:

b) U kunt te allen tijde de toegang, bijwerking, correctie, wijziging of verwijdering van uw Persoonsgegevens vragen. Chubb zal redelijke inspanningen leveren om uw Persoonsgegevens tijdig bij te werken en/of te verwijderen. Om de privacy en veiligheid van de gebruiker te beschermen, zal Chubb stappen ondernemen om de identiteit van de gebruiker te controleren vooraleer de gevraagde toegang of wijziging wordt toegestaan. Indien u zich in de EER, het V.K. of de Verenigde Arabische Emiraten bevindt, beschikt u over verscheidene rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, waarvan elk hieronder wordt uitgelegd.

 • U heeft het recht om een kopie te vragen van de Persoonsgegevens die we over u verwerken. Voor uw eigen privacy en veiligheid, kunnen wij van u eisen om uw identiteit aan te tonen vooraleer we de gevraagde informatie verstrekken.
 • U heeft het recht om onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens die we over u verwerken, te verbeteren.
 • U heeft het recht om te vragen Persoonsgegevens die we over u verwerken, te verwijderen, maar we zijn niet verplicht dit te doen als we dergelijke Persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • U heeft het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken indien u vindt dat deze gegevens onjuist zijn, onze verwerking onwettig is of dat we dergelijke gegevens niet langer moeten verwerken voor een bepaald doel, maar indien we niet in staat zijn om de gegevens te verwijderen wegens wettelijke of andere verplichtingen of u wenst niet dat ze verwijderd worden. In dat geval, zullen we opgeslagen persoonsgegevens markeren met de bedoeling de verwerking voor bepaalde doeleinden te beperken in overeenstemming met uw verzoek of anderszins de verwerking te beperken.
 • U heeft het recht de Persoonsgegevens die we van u bewaren, te bekomen in een gestructureerd, elektronisch formaat en om dergelijke gegevens over te maken aan een andere gegevensbeheerder, indien dit (a) persoonlijke informatie is die u aan ons heeft verstrekt, en (b) indien we die gegevens verwerken op basis van uw toestemming of een contract met u uitvoeren en (c) de gegevens op een geautomatiseerde manier worden verwerkt. Daarbij heeft u het recht om aan ons te vragen dergelijke Persoonsgegevens rechtstreeks over te maken aan een andere gegevensbeheerder, indien technisch haalbaar. Dit recht is niet van toepassing als de rechten en vrijheden van anderen nadelig beïnvloed worden.
 • Omdat de juridische rechtvaardiging voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens ons legitiem belang is, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. We zullen gevolg geven aan uw verzoek tenzij we dwingende legitieme redenen hebben voor de verwerking waaraan uw belangen en rechten ondergeschikt zijn of indien we uw gegevens moeten blijven verwerken voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een juridische claim.
 • Intrekking toestemming. Als u de toestemming heeft gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming, kosteloos, in te trekken. Dit betreft ook het afmelden van marketingberichten (waarbij we eerder uw toestemming hiervoor gevraagd hebben).

 

U zult geen vergoeding moeten betalen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen), maar we kunnen wel een redelijke vergoeding in rekening brengen indien uw verzoek ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief, kunnen we ook weigeren om te voldoen aan uw verzoek in deze omstandigheden.

Houd er ook rekening mee dat we mogelijk specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen) te verzekeren. Dit is een veiligheidsmaatregel om te verzekeren dat er geen Persoonsgegevens bekendgemaakt worden aan personen die daartoe geen recht hebben. We kunnen u ook vragen om meer informatie in verband met uw verzoek om sneller een antwoord te kunnen geven.

We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Soms kan het langer duren dan een maand indien uw verzoek bijzonder complex is of indien u verschillende verzoeken heeft ingediend. In dit geval, zullen wij u hiervan verwittigen en zullen wij u op de hoogte houden.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren zoals uiteengezet in onderstaande contactrubriek.

Indien u gevestigd bent in het V.K. en u wenst een klacht in te dienen over hoe we uw gegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met de Information Commissioner’s Office op:

 

Telefoon: +44 0303 123 1113

E-mail: [email protected]

Website: www.ico.org.uk

Webformulier: www.ico.org.uk/concerns/

Adres: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

 

Indien u gevestigd bent of het probleem waarover u wenst te klagen heeft plaatsgevonden in de Europese Economische Ruimte (EER), gelieve dan hier te klikken: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080] voor een lijst met lokale instanties voor gegevensbescherming in de landen binnen de EER waarin we werkzaam zijn.

Opgelet, bovenstaande rechten zijn alleen van toepassing op Persoonsgegevens.

 

Het niet beschikbaar stellen van Persoonsgegevens:

Wanneer we bij wet verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te verzamelen, of wanneer we uw Persoonsgegevens moeten verzamelen in overeenstemming met het contract dat we met u hebben, en u die persoonsgegevens niet verstrekt wanneer we dit vragen, is het mogelijk dat we het contract dat we met u hebben gesloten of dat we met u proberen te sluiten, niet kunnen uitvoeren. Dit kan van toepassing zijn indien u niet de Persoonsgegevens verstrekt die we nodig hebben om de diensten te leveren die u van ons heeft gevraagd. In dit geval zullen we de levering van de relevante diensten aan u moeten annuleren, waarvan we u in kennis zullen stellen.

a) Voor alle gebruikers van de Websites en Apps:

Om de toegang tot, of updates, correcties, veranderingen of de verwijdering van uw Persoonsgegevens te vragen, kunt u ons per e-mail contacteren op [email protected].

Houd er rekening mee dat, hoewel we u zullen bijstaan in de bescherming van uw Persoonsgegevens, u diegene bent die verantwoordelijk is voor de bescherming van uw paswoorden en andere aanmeldgegevens van anderen.

 

Wat moet u begrijpen over de links van derden die mogelijk op deze Website verschijnen?

In sommige gevallen kan Chubb links bieden naar websites die niet beheerd worden door Chubb, waarvoor Chubb redelijke inspanningen zal doen om die als zodanig te identificeren. Chubb beheert dergelijke websites van derden niet en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud of de privacypraktijken die door andere websites gebruikt worden indien u doorklikt en de website die door Chubb wordt beheerd, verlaat. Verder is Chubb niet verantwoordelijk voor de regeling van de informatie die over u werd verzameld door websites of platforms van derden en kan Chubb de veiligheid van de persoonsgegevens die u verstrekt of die door dergelijke websites verzameld worden, niet garanderen. Wanneer u onze websites verlaat, raden wij u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

 

Cookies en gelijkaardige technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat geplaatst worden om gegevens op te slaan die kunnen worden teruggeroepen door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst. We maken gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie, klik hier.

 

 

Welke bijkomende informatie zouden specifieke gebruikers moeten weten?

Ouders, voogden en kinderen: Onze Apps en Websites zijn bedoeld voor bezoekers die minstens 18 jaar zijn of de leeftijd van meerderjarigheid hebben bereikt in het rechtsgebied van hun woonplaats. Chubb vraagt niet bewust om informatie of marktproducten of -diensten aan kinderen. Indien u niet voldoet aan bovenstaande leeftijdvereisten, vul dan uw Persoonsgegevens niet in op deze of andere Websites of Apps van Chubb.

Gebruikers van de V.S.: Chubb verzamelt geen nummers van sociale zekerheid via zijn Websites.

 

Hoe kan Chubb dit Privacybeleid wijzigen?

Wanneer Chubb zijn Websites en Apps uitbreidt en verbetert, of wanneer de wettelijke vereisten wijzigen, kan het nodig zijn om dit Privacybeleid bij te werken. Indien we beslissen om dit Beleid bij te werken, zullen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen aan de verwerkingsactiviteiten via een melding op de startpagina van onze Website of App vooraleer deze wijzigingen geïmplementeerd worden. De datum van de laatste versie wordt weergeven onderaan het Beleid.

 

Hoe kunt u Chubb contacteren?

Indien u opmerkingen of vragen over dit Beleid of onze privacypraktijken heeft, gelieve ons te contacteren op [email protected], of op Ground Floor, 2 Lotus Park, Staines TW18 3AG.

Indien u zich bevindt in de EER, het V.K. Of de Verenigde Arabische Emiraten en u wenst contact op te nemen met de lokale Functionaris voor gegevensbescherming, let er dan op dat u in uw e-mail aan [email protected] uw vraag aan de juiste persoon richt.

 

 

Laatst bijgewerkt: Maart 2024