Algemene verkoopsvoorwaarden Chubb België

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Chubb: Chubb Security Systems BV, gevestigd in België, met ondernemingsnummer RPR Brussel 0421095014, vergunde “onderneming voor alarmsystemen” en vergunde “onderneming voor camerasystemen”.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met Chubb heeft gesloten.
1.3 Prestaties: de levering van goederen, het uitvoeren van diensten of de aanneming van werk.
1.4 Offerte: het voorstel van de Prestaties, inclusief de prijs, opgesteld door Chubb. Dit wordt ook wel bestelbon genoemd.
1.5 Overeenkomst: schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Chubb en Opdrachtgever als gevolg van een ondertekende Offerte.
1.6 Alarmsysteem of Systeem: de combinatie van goederen en/of diensten aangeboden onder de Overeenkomst.
1.7 Algemene Verkoopsvoorwaarden: deze algemene voorwaarden of AVV of Voorwaarden.
1.8 Specifieke Voorwaarden: de voorwaarden die specifiek zijn voor een bepaald Systeem en terug te vinden zijn in een aparte annex.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle door Chubb gedane Offertes.
2.2 De toepasselijkheid van de inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3 OFFERTE / TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Chubb stelt zijn aanbod vast op basis van een voorafgaand bezoek en / of informatie en documenten die door de Opdrachtgever zijn verstrekt. De Opdrachtgever garandeert dat de gegevens die verstrekt zijn correct zijn. Elke Offerte is gebaseerd op een uitvoering van de Overeenkomst door Chubb onder normale omstandigheden en op werkdagen. Indien de uitvoering niet onder normale omstandigheden en genoemde werktijden geschiedt, is Opdrachtgever gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan Chubb te vergoeden.
3.2 De Offertes van Chubb, evenals de daarin vermelde prijzen, zijn geldig gedurende de periode vermeld in de Offerte met een absoluut maximum van 60 dagen, tenzij in de betreffende Offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Na deze periode kunnen de in het aanbod vermelde prijzen niet langer worden gegarandeerd en kunnen deze wijzigen in functie van een prijsverhoging van de aankoopprijzen, de salarissen, de sociale of fiscale bijdragen of andere objectieve gronden. Chubb kan op ieder moment, ook na totstandkoming van de Overeenkomst, de overeengekomen prijs verhogen, omwille van een prijsverhoging van één of meer elementen van de productie- dan wel logistieke keten en/of in geval van prijsverhoging van de voor de producten benodigde (grond)stoffen.
3.3 Vanwege mogelijke beperkingen in de logistieke keten, worden de goederen geleverd onder voorbehoud van continuïteit van productie en (tijdige) levering door de fabrikanten of leveranciers. In het geval deze goederen niet meer (tijdig) beschikbaar zijn, behoudt Chubb zich het recht voor om aan Opdrachtgever vervangende goederen te leveren met dezelfde technische eigenschappen en een gelijkwaardig kwaliteitsniveau.
3.4 De Overeenkomst komt tot stand op de dag dat Chubb de door Opdrachtgever ondertekende Offerte of door Chubb opgestelde Overeenkomst ontvangt en aanvaardt. Indien tussen partijen geen Overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtgever verplicht alle documenten die Chubb hem ter beschikking heeft gesteld, ter keuze van Chubb, aan Chubb ter hand te stellen dan wel te vernietigen op een verantwoorde en vertrouwelijke wijze.
3.5 De Overeenkomst met Chubb heeft alleen betrekking op het voorwerp daarin beschreven. Indien Opdrachtgever om additionele leveringen of werkzaamheden verzoekt, stelt Chubb een nieuwe Offerte op.
3.6 De Overeenkomst met Chubb wordt opgesteld afhankelijk van het criterium van risicogradatie (zie artikel 11 Risicogradatie in deze Voorwaarden).

ARTIKEL 4 LEVERINGSTERMIJNEN

4.1 Alle genoemde levertijden, installatie- en opleveringstijden zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Een vertraging kan geen aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding ten gunste van Opdrachtgever noch tot de terugbetaling van het voorschot.
4.2 Voor elke gemaakte afspraak die niet tijdig (minstens 48 uur voorafgaand aan de afspraak) werd geannuleerd door de Opdrachtgever of die niet kan doorgaan door toedoen van de Opdrachtgever (bijvoorbeeld: afwezigheid Opdrachtgever voor de afspraak, de geplande werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden, …), kan Chubb de kost van de dienstverlening (verplaatsingskosten en verloren uren) in rekening brengen met een minimum van 150 euro (BTW ex).
4.3 In geval van een aan Opdrachtgever volledig toerekenbare vertraging van meer dan 3 maanden ten aanzien van de finale uitvoeringstermijn, is Chubb gerechtigd om alle Prestaties reeds te factureren en behoudt Chubb zich het recht toe om de Overeenkomst opnieuw te beoordelen.

Art. 5. VERPLICHTINGEN

5.1 Chubb behoudt zich het recht voor om de Opdrachtgever, op ieder moment, raad te geven om de optimale werking van het Systeem te waarborgen. De Opdrachtgever moet het Systeem gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon.
5.2 De Opdrachtgever moet zelf regelmatig het goed functioneren van zijn Systeem evalueren en een tussenkomst van Chubb vragen telkens dit nodig is of bij het vaststellen van een defect. In de tussentijd, neemt hij alle nodige maatregelen om het Systeem in goede staat te houden.
5.3 De Opdrachtgever mag niets wijzigen of mag niets laten wijzigen, zonder zich eerst te wenden naar Chubb, aan de werking van het Systeem, aan de voeding van het Systeem, aan de apparaten of aan de eventuele telefoonverbinding. Hij mag geen apparaten toevoegen, weglaten of vervangen en hij mag ook niet de plaatsing van de apparaten aanpassen.
5.4 De Opdrachtgever aanvaardt de verplichte vervanging van de batterijen minstens één maal om de drie jaar, en in alle gevallen ten gevolge van een lange stroomonderbreking van de voeding. In geval van draadloze Systemen (wireless), en om een goede werking te garanderen, moeten de batterijen iedere twee jaar vervangen worden. Deze vervanging van batterijen gebeurt op kosten van de Opdrachtgever, tenzij anders bepaald.
5.5 De Opdrachtgever is eraan gehouden om Chubb te verwittigen en, zo nodig, zijn verzekeraar, van iedere wijziging in (of van) de beschermde zone en om zo snel mogelijk de diensten in te roepen, op zijn kosten, van Chubb voor verificatie en eventueel aanpassingen en/of wijzigingen.
5.6 De herstellingen en/of wijzigingen zullen het onderwerp zijn van een bestek dat voor de uitvoering van de werken door de Opdrachtgever aanvaard wordt. Chubb wijst de Opdrachtgever op het risico dat hij loopt in het geval hij de uitvoering van de herstelling en/of wijziging(en) uitstelt.
5.7 De verbintenissen van Chubb zijn inspanningsverplichtingen.
5.8 De Opdrachtgever heeft de verplichting om een verzekering aan te gaan bij een verzekeringsonderneming om een dekking te verkrijgen tegen ieder risico die Opdrachtgever nuttig acht en, onder andere, tegen diefstal en brand. Hij dient hiervoor zijn verzekeringsmaatschappij te contacteren om mogelijks een reeds bestaande verzekering aan te passen.
5.9 Elke interventie (stukken aan 100%, werkuren en verplaatsingskosten) die nodig is omwille van redenen vreemd aan normaal gebruik van het Systeem zijn ten laste van de Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld (deze opsomming is niet limitatief):
– de gevallen waaruit blijkt dat de goederen gemanipuleerd zijn door een andere persoon dan degene afgevaardigd door Chubb of waarbij de goederen gebruikt zijn tegen de instructies van Chubb in. De gevallen waarbij het Systeem onderworpen is geweest aan herstellingen door derden die niet gemandateerd zijn door Chubb. De gevallen waarbij er aanpassingen of toevoegingen zijn gebeurd door zulk een derde.
– de gevallen van overmacht, onvoorziene gebeurtenissen of enige andere externe oorzaak, zonder beperking van welke aard dan ook, zoals onder andere stakingen, rampen, oorlogen, overstromingen, branden, blikseminslag, poging tot inbraak of elke daad van kwaadwilligheid in het algemeen.
– de gevallen waarin herstellingen nodig zijn als gevolg van vocht, luchtverontreiniging, vuur, zout, water en storingen of een gebrek aan spanning in de stroomvoorziening, of defecten of wijzigingen van een telecomoperator…
5.10 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de kosten en goede werking van diensten en zaken die nodig zijn om de dienstverlening van Chubb en de goede werking van het Systeem te verzekeren (niet-limitatief en afhankelijk van de betrokken dienstverlening / Systeem: telefoon- en/of internetverbinding, GPS connectie, GSM, (boord)telefoon.
5.11 Als voor de interventie van de Chubb-teams het gebruik van specifieke apparatuur vereist is, zoals een hoogtewerkplatform, een compressor, een hoogtewerker of andere, dan zijn deze kosten ten laste van de Opdrachtgever en worden zij in de Offerte opgenomen, tenzij de Opdrachtgever hiervoor zelf wenst te zorgen.
5.12 Het pand gemakkelijk toegankelijk maken tijdens installatiewerkzaamheden en onderhoud, en voldoende hygiënische en veilige werkomstandigheden voorzien, waaronder toiletvoorzieningen en een punt waar water gehaald kan worden. Hij moet ook de vrije toegang tot het Systeem verzekeren voor Chubb en dit op het juiste ogenblik of op het overeengekomen tijdstip zodat Chubb haar contractuele verplichtingen kan nakomen.

Art. 6. BETALINGEN EN CONTRACTUELE VERGOEDING

BETALINGEN

6.1 De Opdrachtgever moet de facturen binnen de aangegeven termijn betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Offerte of op de factuur, zal de betalingstermijn 15 dagen vanaf de factuurdatum bedragen. Per herinnering aan commerciële Opdrachtgevers heeft Chubb het recht om een vaste administratieve kost van 10 euro aan te rekenen. Voor particuliere Opdrachtgevers zal vanaf de tweede herinnering 7,50 euro worden aangerekend, desgevallend vermeerderd met de portokosten.
6.2 In het geval dat de betaling in meer dan één schijf moet worden betaald, zal de niet-betaling van één van de schijven er toe leiden dat alle openstaande bedragen opeisbaar worden. In geval van voorbehoud van de Opdrachtgever op een factuur, gaat de Opdrachtgever over tot de betaling van het onbetwiste bedrag.
6.3 Voor commerciële Opdrachtgevers wordt bij gebrek aan betaling op de vervaldag het bedrag van rechtswege en na voorafgaande notificatie vermeerderd met een forfaitaire en niet-aftrekbare vergoeding van 15%, met een
minimum van 150 euro, evenals met interesten ten belope van 1% per begonnen maand vertraging. De commerciële Opdrachtgever dient Chubb schadeloos te stellen voor alle relevante invorderingskosten als gevolg van het gebrek aan betaling op de vervaldag. Indien de commerciële Opdrachtgever, in geval van akkoord betreffende het spreiden van de betalingen, eenmaal nalaat op de vervaldag tot betaling over te gaan, wordt het totaal van de schuld of het saldo daarvan onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Voor particuliere Opdrachtgevers wordt bij gebrek aan betaling binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van:
– 20 euro als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan 150 euro;
– 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigd saldo binnen deze schijf ligt; en
– 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro, met een maximum van 2000 euro als het verschuldigd bedrag binnen deze schijf ligt.
Daarnaast is de particuliere Opdrachtgever, bij gebrek aan betaling binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een wettelijke interest conform artikel 5, lid 2 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som, en lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag van verzending van de eerste betalingsherinnering.
Indien Chubb in gebreke blijft om de eventuele bedragen verschuldigd aan een particuliere Opdrachtgever terug te storten, heeft de particuliere Opdrachtgever recht op gelijkwaardige wettelijke interesten.
6.5. In geval van niet-tijdige betaling of stopzetting van betaling heeft Chubb het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de volledige betaling van ieder bedrag dat nog verschuldigd zou zijn, met inbegrip van de interesten en de invorderingskosten, of is Chubb gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in het nadeel van Opdrachtgever.
6.6. Elke factuur die niet het voorwerp is geweest van een schriftelijke klacht of betwisting die binnen de 8 werkdagen na factuurdatum per aangetekende brief aan Chubb wordt verstuurd, wordt geacht te zijn aanvaard.

CONTRACTUELE KOSTEN: ONDERHOUD EN MONITORING

6.7 De jaarlijkse contractuele kosten zijn bepaald in de Offerte, en zullen jaarlijks geïndexeerd worden volgens de ABEX index. De indexering kan nooit negatief zijn. Deze vergoeding is jaarlijks en vooruit betaalbaar door de Opdrachtgever aan Chubb. Chubb zal daarvoor een jaarlijkse factuur opmaken die de overeenkomstige periode van het kalenderjaar dekt. Alle belastingen zijn ten laste van de Opdrachtgever.
6.8 Indien de samenstelling van het Systeem en de indeling van de geleverde apparaten gewijzigd worden, op vraag van de Opdrachtgever, zal de jaarlijkse vergoeding een overeenkomstige wijziging ondergaan. Deze aanpassing zal berekend worden, indien nodig, per deel van een jaar, en zal ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de wijzigingen gebeurden.

ARTIKEL 7 RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Het risico van verlies, beschadiging of teniet gaan van het Systeem of de individuele goederen is voor Opdrachtgever vanaf het moment van levering.
7.2 Het Systeem of de individuele goederen die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst blijven eigendom van Chubb totdat de volledige prijs is betaald. Tot dat ogenblik (a) behoudt Chubb zich het recht voor opnieuw bezit te nemen van de geleverde goederen en in voorkomend geval het Systeem te demonteren op kosten en risico van Opdrachtgever, (b) vergewist Opdrachtgever zich ervan dat de geleverde goederen correct worden opgeslagen, beschermd, apart gehouden van andere goederen en duidelijk worden gemerkt als zijnde eigendom van Chubb, (c) verbindt Opdrachtgever zich ertoe zich niet te ontdoen, op welke wijze ook, van de goederen of een deel daarvan, ze niet in pand te geven aan derden of in verband met deze goederen enige rechten toe te kennen.

ARTIKEL 8 GARANTIE OP DE GOEDEREN

8.1 Tenzij anders overeengekomen, geldt voor particuliere Opdrachtgevers op de goederen de wettelijke garantie te rekenen vanaf de dag van levering.
Tenzij anders overeengekomen geldt voor de commerciële Opdrachtgevers op de goederen een garantie van zes maanden te rekenen vanaf de dag van levering.
8.2 Het verrichten van garantiewerkzaamheden leidt op geen enkele wijze tot een verlenging of het opnieuw intreden van de garantieperiode. De garantieperiode wordt op geen enkele wijze verlengd of hernieuwd.
8.3 De garantie is beperkt tot de reparatie of de vervanging van de goederen waarvan door Chubb wordt erkend dat ze defect zijn. Dit werk valt onder de garantie en zal worden uitgevoerd zoals vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden.
8.4 De garantie dekt niet de vervanging van de zekeringen. Verder geldt geen garantie voor de vervangingen of reparaties die het gevolg zouden zijn van (a) normale slijtage, (b) beschadiging te wijten aan Opdrachtgever of aan een derde, (c) vandalisme, daden van inbraak of kwaad opzet, (d) externe natuurelementen zoals brand, overstroming, bliksem, aardbevingen enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend is, (e) overspanningen of storingen in de voeding met 230 volt of van de telefoonlijn, (f) nalatigheid, gebrek aan onderhoud of gebrekkig gebruik door Opdrachtgever of een derde, (g) enige andere oorzaak niet toerekenbaar aan Chubb, of (f) niet nakomen van enige verbintenis van de Overeenkomst.
8.5 De garantie vervalt indien blijkt dat Opdrachtgever of een derde werk heeft verricht aan de goederen, of deze heeft gewijzigd. In dit geval draagt Opdrachtgever alle risico’s.
8.6 Chubb moet de garantieverplichting niet nakomen gedurende de periode dat Opdrachtgever in gebreke is aan Chubb de vervallen facturen te betalen met dien verstande dat dit op geen enkele manier de garantieperiode zal verlengen.
8.7 Zichtbare gebreken moeten binnen 8 werkdagen na de levering van de goederen of de inwerkingstelling van het Systeem worden gemeld per aangetekend schrijven aan Chubb, overige gebreken binnen 8 werkdagen na ontdekking.

ARTIKEL 9 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

9.1 De Opdrachtgever wordt verzocht om de nodige beschermings- en opslagmaatregelen te treffen om te voorkomen dat voorwerpen, meubilair, ramen, wandtapijten, muren, houtwerk, …, die zich bevinden op de plaatsen van het werk, beschadigd kunnen worden. Het wordt met name aanbevolen om nauwkeurig aan Chubb de plaatsen van de doorgangen van buizen, leidingen, elektrische draden en telefoondraden, …, die zijn ingebed in de muren, wanden, scheidingswanden, vloeren en plafonds van het gebouw weer te geven. Chubb kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebrek aan toezicht op niet-zichtbare zaken, zoals verborgen deuren en ramen, luiken onder tapijten of onder valse plafonds, enz.
9.2 De elektriciteit is essentieel voor de uitvoering van Chubb’s werkzaamheden. Er wordt overeengekomen dat het te bewaken gebouw op de juiste manier wordt beleverd. Onderbrekingen of slecht uitgevoerde elektrische installaties genereren ruis die bepaalde apparaten kan beïnvloeden. Er wordt overeengekomen dat Chubb hier niet verantwoordelijk voor is en dat de Opdrachtgever alle nodige maatregelen zal nemen om deze afwijkingen te vermijden.
9.3 Zijn uitgesloten van Chubb’s Prestaties:
– Alle afdichtingswerken,
– Alle civiele werken,
– Alle afname van schilderijen,
– Alle diensten buiten werkuren en werkdagen,
– Alle elektromagnetische apparatuur die bijdraagt aan de veiligheid van de plaats van installatie,
– Elke verplichte certificering voor elektrische installaties.
9.4 Niet-limitatieve opsomming van verplichtingen van de Opdrachtgever:
– De naam bezorgen van een manager op de site die de Opdrachtgever onder alle omstandigheden vertegenwoordigt.
– 230V eenfasige netvoeding beschikbaar stellen (voldoet aan de huidige norm).
– Als het Systeem op het telefoonnetwerk is aangesloten, moet een speciale telefoonlijn voorzien worden en, indien mogelijk, een in het rood aangeduid telefoonnummer in de buurt van de geplande installatieplaats van het Systeem.
– Een afgesloten ruimte voorzien voor de opslag van apparatuur.
9.5 Chubb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of vernietiging als gevolg van het niet naleven door de Opdrachtgever van deze regels. Indien, als onderdeel van de installatie, bepaalde zaken zijn vernietigd of beschadigd, is de herstelling daarvan de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, behalve in geval van grove nalatigheid of zware fout die aan Chubb kan worden toegeschreven.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Chubb zal niet verantwoordelijk zijn voor schade behalve in geval van een zware fout van zijn personeel of gebrek van het Systeem en op voorwaarde dat door de Opdrachtgever het oorzakelijke verband met de schade bewezen kan worden, en dit voor zover dat Chubb verwittigd wordt van de schade binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven.
10.2 Chubb beantwoordt enkel aan de schade veroorzaakt door haar personeel of haar materiaal wanneer deze schade en de geldige gevolgen hiervan gedekt zijn door de verzekeringspolissen afgesloten op naam van Chubb en waarvan de voorwaarden ter beschikking gesteld worden van de Opdrachtgever op zijn eerste verzoek.
10.3 Niettegenstaande enige afwijking en binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen, is de totale aansprakelijkheid van Chubb, contractueel, buitencontractueel of van enige andere aard, bovendien in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat Chubb door de Opdrachtgever in de kader van de Overeenkomst betaald heeft gekregen.
10.4 Chubb kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, gevolg- of speciale schade, voor winstderving, proceskosten en andere gerelateerde kosten, ongeacht de oorzaak van de schade in kwestie.

ARTIKEL 11 RISICOGRADATIE

11.1 Bij particuliere Opdrachtgevers, is de vaststelling van de risicograad afhankelijk van de risicoanalyse, de eventuele voorschriften en de wensen van de Opdrachtgever inzake bescherming.
11.2 Bij commerciële Opdrachtgevers, wordt de risicograad bepaald afhankelijk van de conclusies van de risicoanalyse en de eventuele eisen van de Opdrachtgever.
11.3 Bij gebrek aan het vaststellen van de risicograad door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtgever, bepalen partijen vooraf de risicograad en de goederen die noodzakelijk zijn om gevolg te geven aan de vereisten van de overeengekomen graad.
11.4 De in de Offerte opgenomen risicograad is determinerend.
11.5 Doen er zich gebeurtenissen voor die van aard zijn een wijziging van de risicograad mee te brengen, hoe gering ook, dan is Opdrachtgever gehouden Chubb onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen waarna Chubb een nieuwe risicograad vaststelt. Chubb kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een wijziging van de risicograad die Opdrachtgever niet op voornoemde wijze aan haar zou hebben betekend.

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING

12.1 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen de partijen kennis krijgen van vertrouwelijke informatie. Worden als vertrouwelijk beschouwd: alle verstrekte informatie die schriftelijk bevestigd wordt als zijnde vertrouwelijk en waarbij dergelijke informatie niet in het publieke domein is of reeds bekend was bij de andere partij vóór de ondertekening van de Overeenkomst. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, onthoudt elke Partij zich van het bekendmaken van vertrouwelijke informatie met betrekking tot de andere partij in welke hoedanigheid dan ook en tot welke persoon dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander partij.

ARTIKEL 13 DUUR EN OPZEGGING

DUUR

13.1 Dit contract wordt gesloten voor een duur zoals beschreven in Offerte en vanaf de datum die is aangegeven in de Offerte.
GEWONE OPZEG VAN DE OVEREENKOMST VAN DIENSTEN
13.2 Voor commerciële Opdrachtgevers kan één van de contractpartijen deze Overeenkomst per aangetekende brief opzeggen, en dit minstens 3 maanden voor de vervaldatum van de Overeenkomst. Zonder opzeg, zal deze Overeenkomst stilzwijgend verlengd worden aan dezelfde voorwaarden en voor dezelfde onverbrekelijke duur, zoals initieel overeengekomen.
13.3 Voor particuliere Opdrachtgevers kan één van de contractpartijen deze Overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen en dit ten minste twee maanden vóór de vervaldatum van de Overeenkomst. Zonder opzeg, zal deze Overeenkomst stilzwijgend verlengd worden aan dezelfde voorwaarden, waarna deze kan opgezegd worden met inachtname van een opzeggingstermijn van twee maanden.

GEMOTIVEERDE BEËINDIGING

13.4 Elk van de partijen heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen als en alleen als de andere partij, na een formele kennisgeving die zo gedetailleerd mogelijk is en verzonden per aangetekende brief met daarin een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkomingen, die tekortkomingen niet hersteld op een manier die het vervullen van bepaalde substantiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst betreft.
13.5 Het niet-respecteren van één van zijn verplichtingen binnen de redelijke termijn door de Opdrachtgever geeft het recht aan Chubb om de Overeenkomst op te zeggen, ten nadele en ten laste van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet dan als verbrekingsvergoeding het totale bedrag van de vergoeding voor de lopende periode betalen.
13.6 Chubb heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
• indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, of
• Indien de Opdrachtgever een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd, failliet wordt verklaard of in staat van insolventie is, of
• In geval van ontbinding van de vennootschap van de Opdrachtgever en in geval van overlijden of onbekwaamheid indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is.
Chubb zal wegens deze ontbinding nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
13.7 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden ten gevolge een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever (bijvoorbeeld niet-betaling van openstaande facturen), het bepaalde in vorige paragraaf of door een rechterlijke uitspraak, dan heeft Chubb recht op volledige schadevergoeding. Chubb heeft het recht goederen terug te nemen die werden afgeleverd in verband met de nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst tegen creditering van de prijs die Opdrachtgever daarvoor heeft betaald verminderd met alle door Chubb gemaakte kosten en de door haar geleden schade.
13.8 Indien een tussenkomst noodzakelijk is, heeft Chubb het recht om de Opdrachtgever hiervoor te factureren.

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1 Chubb behoudt het volledig intellectueel en industrieel eigendom van haar studies, projecten, plannen, diagrammen, tekeningen, trainingsmateriaal en software. Op eenvoudig verzoek moeten deze aan Chubb worden teruggegeven. Ze mogen niet worden bekendgemaakt, gepubliceerd, uitgevoerd, gereproduceerd of geëxploiteerd zonder de schriftelijke toestemming van Chubb.
14.2 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op of met betrekking tot alle aan Opdrachtgever geleverde goederen en diensten (inclusief de daarbij horende gegevens, documenten en informatie) blijven berusten bij Chubb. Chubb heeft het exclusieve recht tot publicatie, verwezenlijking en vermenigvuldiging en Opdrachtgever beschikt enkel over een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat slechts ontstaat na volledige betaling van de prijs.
14.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Chubb een door Chubb gerealiseerde Systeem (inclusief programmatuur) geheel of gedeeltelijk te kopiëren of door een derde te laten realiseren, en dit onverminderd het bepaalde in de overige paragrafen van dit artikel.
14.4 Het gebruiksrecht van Opdrachtgever met betrekking tot door Chubb ontwikkelde en geleverde Systeem (inclusief programmatuur) is niet exclusief. De commerciële Opdrachtgever mag dit Systeem alleen in eigen bedrijf, kantoor, instelling of organisatie gebruiken en alleen voor het Systeem waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. De particuliere Opdrachtgever mag dit Systeem alleen in de eigen woning gebruiken en alleen voor het Systeem waarvoor het gebruiksrecht werd verleend.
14.5 Het is Opdrachtgever verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze zijn vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan een derde of door een derde te laten gebruiken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te kopiëren of te wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan Opdrachtgever verstrekt.

ARTIKEL 15 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

15.1 Beide partijen gaan akkoord dat bij de uitvoering en toepassing van de Overeenkomst, persoonsgegevens verwerkt zullen worden, en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Als Opdrachtgever aan Chubb persoonsgegevens verschaft, dan zal eerstgenoemde ervoor zorgen dat deze over het recht beschikt om dit te doen, inclusief het verkrijgen van toestemming en het verschaffen van een kennisgeving aan de individuele personen over wiens persoonsgegevens het gaat, indien nodig.
15.2 Chubb beschikt over een Algemene Privacyverklaring (www.chubbfiresecurity.com/nl/be/legal/Privacyverklaring) die alle persoonsgegevens bevat die kunnen worden verzameld en verwerkt voor daarin opgenomen doeleinden. Op aanvraag van de Opdrachtgever zal een kopie bezorgd worden in de taal naar keuze.
15.3 De Opdrachtgever wordt erop gewezen dat telefoongesprekken voor strikt zakelijke doeleinden kunnen worden opgenomen en bewaard gedurende een periode van dertig dagen. Opdrachtgever informeert elke persoon, die in contact kan worden gebracht met Chubb, overeenkomstig.
15.4 Chubb kan bevestigingen of herinneringen aan bezoeken bij de Opdrachtgever (laten) sturen per SMS.
15.5 Om toegang te krijgen tot persoonsgegevens of om deze bij te werken, kan Opdrachtgever contact opnemen met Chubb, via e-mail [email protected] of telefonisch +32 2 717 01 23.

ARTIKEL 16 SCREENING ANTITERRORISME EN LIJST GEWEIGERDE PARTIJEN

16.1 Chubb controleert of zakelijke partners of Opdrachtgevers zijn opgenomen op antiterrorisme- of sanctielijsten of lijsten van geweigerde partijen, waaronder de lijsten gepubliceerd door de EU, de Verenigde Staten en andere landen en internationale organisaties. Deze controles worden uitgevoerd op basis van naam en land van vestiging. De controle wordt uitgevoerd via een geautomatiseerde database van een van onze dienstverleners thans gevestigd in de Verenigde Staten. Wij hebben met de dienstverlener een dataoverdracht overeenkomst gesloten ter verzekering van de bescherming van uw gegevens.
16.2 Als de naam van een bestaande of potentiële business partner/klant lijkt te stroken met een persoon of een bedrijf op de lijst, worden ook andere gegevens die wij van de zakenpartner of klant hebben gekregen gebruikt om te controleren of er een werkelijke match is met de partij op de lijst. Wij zullen geen zaken doen met een zakenpartner/klant die op een dergelijke lijst staat indien en voor zover het toepasselijk recht of Chubb-beleid ons dat verbiedt.

ARTIKEL 17 OVERMACHT

17.1 De partijen zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van hun verplichtingen in geval van overmacht, gedefinieerd als een onvoorziene, onoverkomelijke gebeurtenis die het gevolg is van externe omstandigheden, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk wordt (bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot –natuurrampen, stakingen, enz). Gevallen van epidemie en/of pandemie worden slechts beschouwd als overmacht indien de Belgische overheid een verbod uitvaardigt om de Prestaties uit te voeren.
17.2 In geval van overmacht wordt de Overeenkomst opgeschort tot het verdwijnen, uitdoven of stoppen van de overmacht. Als de partijen de Overeenkomst echter niet binnen dertig (30) dagen na het optreden van de overmacht hervatten, zullen de partijen een contractwijziging bespreken. In het geval dat de gesprekken mislukken, wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd, zonder compensatie aan beide kanten, door de meest zorgvuldige partij en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de andere partij. In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd door de Opdrachtgever, stemt de laatste ermee in om Chubb de prijs te betalen van alle leveringen en diensten die niet zijn betaald maar wel zijn gemaakt tot datum van beëindiging, evenals de kosten die voortvloeien uit de beëindiging.

ARTIKEL 18 EXPORT CONTROL

18.1 Opdrachtgever verbindt zich ertoe om alle regelgeving inzake uitvoercontrole, voor zover van toepassing, strikt na te leven. Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van desbetreffende regelgeving, waaruit onder andere volgt dat bepaalde goederen zonder uitvoer- of heruitvoervergunningen van de bevoegde autoriteiten niet verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen of gebruikt mogen worden voor andere dan de overeengekomen doeleinden.

ARTIKEL 19 DIVERSE BEPALINGEN

19.1 Het feit dat een van de bepalingen van deze Voorwaarden om enige reden nietig of onuitvoerbaar zou blijken te zijn, heeft geen invloed op de overige bepalingen.
19.2 Het feit dat Chubb zich niet zou beroepen op de niet-naleving door Opdrachtgever van om het even welke van zijn verbintenissen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking om zich daar in de toekomst op te beroepen.
19.3 Chubb is bevoegd om de Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De nieuwe bepalingen en voorwaarden worden automatisch van kracht één maand na hun kennisgeving via hun website, per e-mail, per brief of per factuur.
19.4 Chubb kan zijn rechten en verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een derde.
19.5 In het geval van conflict tussen de bepalingen, zal de volgende volgorde van voorrang gelden:
1. Overeenkomst
2. Specifieke Voorwaarden
3. Algemene Verkoopsvoorwaarden.
19.6 Elke bepaling is werkelijk door de partijen gewild en doet geen (kennelijk) onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen ontstaan.

ARTIKEL 20 BEVOEGDHEDEN
20.1 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Offerte, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.
20.2 De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen.